تورجنوب (جواهرات خلیج فارس)

روز اول - رسیدن به شیراز

شب اقامت در شیراز

روز دوم – شیراز / بندر عباس

صبح صبحانه خوردن و به سمت فیروز آبی میروند- حرکت به سمت بندر عباس

روز سوم  - بندر عباس

دیدن بازار ماهی / با کشتی به سمت هرمز حرکت کرده ( شب بند رعباس)

روز چهارم  - بندر عباس

دیدن از بازار ( خرما)  / شب دیدن دریا - ( شب بندر عباس)

روز  پنجم - قشم

صبح زود با کشتی به قشم رفته تا ظهر در قشم هستیم بعد میرسیم به تور کشتی / دیدن پرنده ها / دیدن بافت قدیمی لافت / برج باد در قشم  (شب قشم )( کاروانسرای قدیمی هفت رنگو)

روز ششم - قشم

جزیره قشم – گشتن جزیره – نمک     رد شدن از مکان/ بعداز ظهر دیدن بازار قدیمی (شب قشم)

روز هفتم – بندر گند

با کشتی به  بندر برگشته و بندر خم را میبینیم ( کشتیهای چوبی ) – شب بندر گند

روز هشتم - کیش

صبح زود حرکت از بندر گند به سمت کیش ( شب کیش)

روز نهم – کیش و شیراز

دیدن شهر قدیمی کیش (کانال آب ) کشتی  که شیشه ای است دیدن زیر آب

بعد از ظهر پرواز داخلی از کیش به شیراز (شب شیراز)

روز دهم – شیراز (خروجی)

برگشت

درباره شهرآیین

شرکت توسعه گردشگری شهرآیین ( سهامی خاص ) به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/6/24 تحت شماره 460313 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. این شرکت از شرکت های تابعه بانــک شــهر می باشد و وظیفه اصلی آن ایجاد تحول در صنعت گردشگری میباشد.